Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 10 januari 2018

Protokoll den 10 januari 2018

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 10 januari 2018

Kvällen började med mycket god soppa med bröd och därefter stekt plattfisk med rostade potatisar, remouladsås och fräsch sallad. Kaffe och småkaka intogs i konferensrummet.

§ 1 Mötet öppnades av past president Elsa Grahn. Upprop förrättades. 10 Disor och Asal deltog i mötet

§ 2 Föregående protokoll från december godkändes med komplettering av § 3 med att Disa betalat ut 1.000 kr för senap och 300 kr för bord. Lades därefter till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: I administrativa kassan finns 14.020 kr och i aktivitets- kassan 95.935 kr. På avsättningskontot finns 28.063 kr. 9 Disor har betalat medlemsavgiften, 200 kr till LCFF, 120 kr för korre- spondenskort, De glömda barnen 5.750 kr, Julgåvan 17.550 kr, Forskning barn-och ungdomsdiabetes 1.300 kr, Årstabössan 1.360 kr, ”egna” julpaket 917 kr.
Utbetalt 7.300 kr till LCFF, 5.000 kr till mässlinginsamling.
Årets insamlingsmål på 125.000 kr är redan nått!
Som avslutning på ekonomipunkten fick vi månadsrapporten om hur ”utbyggnaden” av Disa City fortskrider. I december byggdes Disas Spa och konferens vid Disagården i Gamla Uppsala för de 27.197 kr som inkommit !

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Zonmöte den 8 feb. där Disa ansvarar för förtäringen. Glasögontvätt den 21 mars. Lista för deltagande i vårens aktiviteter skickades runt. Diskussion om informationskvällen den 18 april 19-20.30.

Julgåvekommittén: Sarah Wennbom tillfrågas om besök på februarimötet.

Hjälpkommittén: Inget nytt ärende.

Stipendiekommittén: Har kommittémöte den 30 januari.

Lions Quest: Marknadsföringsmaterial från LQ har kommit, och överlämnades till Kerstin L.

LCIF: Mässlingskampanjen avslutas den sista december i år och målet nåddes!

Informationskommittén: Bilder och sponsorer på hemsidan.
”Den goda saken”, kampanj hos UNT, Kerstin Lööf tar reda på om det kan vara aktuellt för klubben att delta.

Medlemskommittén: Tar med sig information från diskussionen som Disorna förde under punkten 18 april – en kväll hos Disa, se separat utskick.

Fest-och programkommittén: Februari: Utdelning av julgåvan. Inger W-N kollar med Sarah Wennbom om hon kan komma och ta emot Julgåvan. Vår diabetesstipendiat Leila Skorupa kommer förhoppningsvis att informera.

Jubileumsfonden: För tillfället ingen ansökan på gång.

§ 5 Iris/LEO: Inget nytt.

§ 6 Lp informerar: Den 18 januari träffas Uppsalaklubbarnas presidenter på lunch för samtal om lokalt samarbete.
Distriktsrådsmöte den 27 januari, information på distriktets hemsida. En Stockholmsklubb inbjuder till 70-årsjubiléum den 25 mars (350 kr).
Till Aladdinföreställningen den 13 januari kl 13 finns möjlighet att samla till De glömda barnen. Från Disa deltar Elsa och Kerstin L, dessutom 3 från Linné, 3 från Uppsalaklubben samt Janne Hallström. Vill ytterligare en Disa delta, kontakta Elsa.
Utbildning den 3 mars i Uppsala där Kerstin L, Inger W-N, Ingegerd och Asal anmäls (kostar 150 kr p.p). Anmälningar genom Elsa.
13 feb möte med Stadsbiblioteket om hur den kommande marknadsföringen skall se ut för Låna en Uppsalabo. Inbjudan från LÖK gällande kommunens Demokrativecka, där föreningar kan delta.

§ 7 Övriga frågor: Klubbhäftenas insamlade medel går till katastroftält.

Nästa månadsmöte den 14 februari 2018

Nästa styrelsemöte den 24 januari kl 16 hos Ingegerd

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Elsa Grahn
past president