Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 11 oktober 2017

Protokoll den 11 oktober 2017

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 11 oktober 2017

Under sen eftermiddag fanns möjlighet att besöka butiken Ulla & Lena – kläder för dig, på Ymergatan i Fålhagen, med gångavstånd till Park Inn.
Därefter en god middag (stekt röding med citronsås) och sedan var det dags för kvällens möte.

§ 1 Mötet öppnades av president Vivianne Eriksson. Upprop förrättades. 13 Disor samt DG Lena Carlgren deltog.

§ 2 Föregående protokoll från september godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: I administrativa kassan finns 8.706 kr och i aktivitets- kassan 41.121 kr. På avsättningskontot finns 26.063 kr.
Världens barninsamlingen gav 15.000 kr (14.911 + 150), 493 kr har kommit från bössan på ICA Solen, 1.000 kr har kommit för ansiktsmålningen vid Årstahallen, 10.430 kr är inbetalda av Disor till klubbhäften.
Nästan alla medlemsavgifter är inbetalda liksom Klubbkorten.
Birgitta Anderssons 2.000 kr har skickats till Mumindalens korttidsboende.
Som avslutning på ekonomipunkten fick vi månadsrapporten om hur ”utbyggnaden” av Disa City fortskrider, där ett 22-våninghus har tillkommit och septemberhuset har fått tak vid 15 våningar!

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Världens barninsamlingen lördag 30 september och lördag 7 oktober i Gränby-stadens galleria genomförda.
Tiggartur i Gränbystadens galleria inför julens ”hemliga paket” går trögt då många butiker tillhör kedjor, där den lokala butiken inte själv kan bestämma över om de kan bidra.
Disa kommer att finnas tillsammans med Storvretaklubben på julmarknaden vid Ulva kvarn den 25 och 26 november och ”på egen hand” i Gränbystadens galleria lördagen den 2 december. Pengar från julmarknaderna går till klubbens allmänna hjälpverksamhet, förutom de hemliga paketen, där pengarna går till tältprojektet. Förslag om att komplettera julförsäljningen med chokladhjul.
Låna en Uppsalabo har nu passerat 300 utlåningsbara Uppsalabor och med den nya annonskampanjen har redan ca 30 nya deltagare anmält sig.

Julgåvekommittén: Efter möte med Sara Wennbom, där detaljer kring utbetalning av insamlade medel diskuterats, liksom budget-och planeringsförslag inför en Furuviksresa våren 2018 finns följande information: För 45 deltagare + några ledsagare samt personal, alla åker tåg, har entré, åkband och mat, beräknas kostnaden bli 27.000 kr. Julgåvan brukar kunna ge mer och förslag finns då att Disa gör två eller fler utbetalningar, där utbetalning till ett konsertbesök i grupp skulle kunna passa. Förslaget accepterades.
Julgåvekort och kuvert delades ut, och den som vill ha fler kort kan hämta hos Ingegerd. Julkortsinformation kommer också per e-post. Birgitta H levererar 150 kort till UNT och ger då förslag på annonsdatum enligt följande: 18 november, 24 november, 30 november och 10 december. Stipendiekommittén. Förslaget som skickats ut per e-post godkändes och delar av texten kommer att läggas ut på hemsidan.

Lions Quest/LCIF: LQ inget nytt. LCIF: Tält behövs och målet för En spruta, ett liv, är ännu inte nått.

Informationskommittén: Rubriken Arkiv finns nu på hemsidan!

Medlemskommittén: 5 oktober träffades 5 Disor för TT-lunch, ytterligare en lunch kommer att planeras till december. Medlemskommittén består av Anja, Inger A och Birgitta H. Kommittén planerar för medlemsrekryteringskväll vecka 16 2018. Birgitta H bokar Träffpunkten på Storgatan. Vad skall Disorna ha som rubrik och innehåll för kvällen? Namntävling kommer att utlysas.

Fest-och programkommittén: Festkommittén, dvs Ingegerd, bjöd på hemodlade vindruvor, små och söta! Programförslag för verksamhetsåret kommer att skickas ut per e-post av Gunilla S.

Jubileumsfonden: Elsa och Kerstin L skriver ansökan bl.a för specialläger vid Alnäs. Informationen är att en vecka med 10 barn + 4 barn med assistenter kostar 50.000 kr. Eventuell ansökan gällande material till barn/ungdomar i Vaksalaklubben tas upp på styrelsemötet.

§ 5 Iris/LEO: Viktor har haft möte med Vivianne. Han planera tillsammans med danska LEO/ Lions att ha ett europaforum för LEO och kommer då att söka pengar för att genomföra det. Det är en fråga för fler än för Disa

§ 6 Lp informerar: Nya regler gäller för att lämna begagnade glasögon till Vision for all, så Disa tar beslut angående hämtning, tvättning mm, senare då mer information finns.
Planering pågår inför sammanslagning av lionsdistrikt så att 5 eller 6 distrikt i hela landet återstår. Förslag finns från DG om ett samgående med Stockholm, men med bibehållen egen ekonomi mm.
Ett antal sovsäckar har levererats till Alnäs.
Vivianne planerar att Disa skriver motion till riksmötet om att Lions ansöker om att delta i Världens barn igen. Även motion om det material om Lions som Springtime producerat.

§ 7 Övriga frågor: DG Lena Carlgren informerade från distriktet. Hon delade ut årets lionsmärke till Vivianne, chevron till chartermedlemmar och till Gunilla L för 25 år och Eva McCarty-Öst för 15 år inom Lions. Själv fick Lena motta en Disanål.
Birgitta H delade ut lila kort med kontaktuppgifter.
Handböcker (kostar 35 kr st, betalas till Gunilla L) delades ut till dem som beställde i maj.
Täby-klubben har överskott av julklappar som Disa gärna tar över. Elsa kontaktar dem.
Gamla sedlar kan ännu lämnas till Inger WN eller Inger A, för gemensam inväxling till Riksbanken (kostad 100 kr).
Kort information om vad vår första diabetesstipendiat, Evelina Vågesjö, numera forskar och arbetar med; mjölksyrebakterier som används vid sårläkning. (UNT-klipp)

Nästa månadsmöte den 8 november kl 18.30.

Vid protokollet

Justeras Kerstin Forss
sekreterare

Vivianne Eriksson
president