Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 8 november 2017

Protokoll den 8 november 2017

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 8 november 2017

§ 1 Mötet öppnades av 1:e vice president Ingegerd Larsson. Upprop förrättades. 13 Disor, samt gästen Asal Mola, deltog.

§ 2 Föregående protokoll från oktober godkändes och lades till handlingarna.

§ 3 Ekonomisk rapport: I administrativa kassan finns 10.953 kr och i aktivitets- kassan 61.487 kr. På avsättningskontot finns 26.063 kr och 100 kr i kontant- kassan.
800 kr har inkommit till LCFF vilket ger 3.950 kr på LCFF-kontot, 10.790 till Julgåvan, 3.750 kr till Casa Minunata-sponsring, 2.500 kr i sponsoring och 400 kr till Klubbkort.
Världens barninsamlingen gav 15.551 kr, vilka nu skickas iväg.
Som avslutning på ekonomipunkten fick vi månadsrapporten om hur ”utbyggnaden” av Disa City fortskrider, nu med fyra stycken 6-våningshus med takterass i Årsta, då Disa fick in 26.600 kr under oktober månad.

§ 4 Rapport från kommittéerna

Aktivitetskommittén: Lista för deltagande i aktiviteter skickades runt för komplettering. Disa kommer att finnas tillsammans med Storvretaklubben på julmarknaden vid Ulva kvarn den 25 och 26 november och ”på egen hand” i Gränbystadens galleria lördagen den 2 december. Pengar från julmarknaderna går till klubbens allmänna hjälpverksamhet, förutom de hemliga paketen, där pengarna går till tältprojektet. Chokladhjul, sponsrat, kommer att finnas den 2 december.
Inslagning av ”hemliga paket” den 29 nov hos Inger WN. Gemensam bakning hos Kerstin F är möjlig, 11 och 22 november.

Julgåvekommittén: Julgåvekort och kuvert fanns för utdelning och den som vill ha fler kort kan hämta hos Ingegerd. Birgitta H har levererat till UNT:s försäljningskontor i Stadsteatern. Annonsdatum enligt följande: 18 november, 24 november, 30 november och 10 december.

Stipendiekommittén: Beslut att fortsätta med ett diabetesstipendium på 10.000 kr detta verksamhetsår, som är internationellt fokusår gällande diabetes inom Lions. Samma kriterier som tidigare år och Peter Bergsten tillfrågas om att vara kontaktperson.

Lions Quest/LCIF: LQ inget nytt från Gunilla S, men Kristina A kommer framöver att vidaresända den information hon får, till Gunilla.

Informationskommittén: Inget nytt.

Medlemskommittén: Nya datumförslag för TTT-luncher presenterades och information kommer per e-post från Birgitta Hydén.
Medlemskommittén planerar för medlemsrekryteringskväll den 18 april 2018. Träffpunkten på Storgatan har bokats. Information per e-post från kommittén.

Fest-och programkommittén: Decembermötet kommer att ske på Luciadagen och kommittén ordnar någon trevlig aktivitet. På januarimötet blir det planering för våren och förhoppningsvis kan Julgåvan delas ut på februarimötet.

Jubileumsfonden: Elsa har skickat in en ansökan till Jubileumsfonden om 50.000 kr till läger på Alnäs. En ytterligare ansökan om 50.000 kr, till Vaksala IF, gällande möjlighet att bistå spelare med svag ekonomi vid inköp av utrustning, kommer att skickas in.

§ 5 Iris/LEO: Inget nytt.

§ 6 Lp informerar: Efter koll med Vision for all fortsätter Disa med hämtning, tvättning och leverans av glasögon, nu med enda skillnaden att lådan skall ha lapp med ”tvättade” på vid leverans. Verksamhetsplanen gicks igenom och justerades inför verksamhetsåret 2017-2018.
Kommittéerna fortsätter med samma Disor som föregående år.

§ 7 Övriga frågor: Elsa informerade om en kurs i Lionskunskap som hon deltagit i under 3 dagar. Förfrågan från distriktet om vad vi vill att en utbildningsdag i februari skall innehålla och Elsa lämnar vårt svar.

Strax efter kl 20 kom Ewa Ben Ouali, ordförande för Brottsofferjouren i Uppsala län. Fram till kl 21 berättade hon mycket informativt om Brottsoffermyndigheten, brottsofferjourer i Sverige samt om verksamheten i Uppsala län, som har två halvtidsanställda personer, en styrelse om 7 personer samt ett 10-tal stödjare. Disorna uppskattade informationen, som blev nyttigt allmänbildande för oss alla. Läs gärna mer på deras webbsida uppsala.boj.se

Nästa månadsmöte den 13 december kl 18.30.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Ingegerd Larsson
1:e vice president