Hem · För medlemmar · Protokoll · Protokoll den 14 april 2021

Protokoll den 14 april 2021

Protokoll fört vid månadsmöte med LC Upsala Disa onsdag den 14 april 2021

Digitalt möte 18.30 via Teams och per telefon. Disorna hade försett sig med vårblommor som sällskap, för att känna att våren är på väg!.

1. Upprop förrättades och 12 Disor närvarade: Birgitta Hydén, Christina Rudmark, Kristina Axell, Gunilla Lindström, Ingegerd Larsson, Inger Widerlöv Nilsson, Elsa Grahn, Sara Bruun, Gunilla Svennbeck, Kerstin Lööf, Märit Landberg och Kerstin Forss.

2. Föregående protokoll från 10 mars 2021 godkändes och lades till handlingarna.

3. Ekonomisk rapport lämnades av kassaförvaltare Gunilla L. I administrativa kassan finns 10.941 kr, i aktivitetskassan 32.688 kr och på avsättningskontot 27.093 kr.
Inkommet: 300 kr inkommet till barndiabetes, 1.400 kr för Klubbkort. Utbetalat: 8.750 kr till Casa Minunata, 1.350 kr till cancerforskning (LCFM), 7.000 kr till Klubbkort, 1.044 kr till Stim och 3.950 kr till Akademiskas barnfond.
Sammantaget finns 32.000 kr att fördela vilket styrelsen får i uppdrag att ge förslag på till majmötet.
Vid dagens datum har Disa 1.740 kr att ”använda för hälsa och välbe- finnande. Inger WN har läst en annons som ”Ger oss vingar när vi vill ha balans i tillvaron” vilket kan passa Disorna i nuläget. Det innebär alltså att dricka Red bull, vilket kan bli en helt ny erfarenhet!

4.Val av delegater till Riksmötet den 8 maj. Mötet är digitalt och kräver BankId för delegater. Till delegater valdes Birgitta Hydén och Christina Rudmark som själva anmäler sig senast 15 april. Alla Disor är välkomna att delta men anmälan krävs för att få länk.

5. Riksmötestrycket genomgicks så att de valda delegaterna vet vad Disorna tycker inför kommande val. Inga avvikande åsikter kom fram i förhållande till föreslagna val.

6. Kommittéer
Medlem: Förslag om en Walk and talk-promenad måndagen den 26 april kl 13.30. Denna gång i Gamla Uppsala. Separat utskick med inbjudan.
Aktivitet: Inger WN meddelar att såväl Nationaldagsfirandet som O- ringen är inställt och att hoppet står till loppisar senare under året.
Lokala Barndiabetesföreningen har meddelat att de gärna samarbetar med Disa kring Alla hjärtans dag. Inför kommande arbetsår finns såväl Världslionsdagen som Världsdiabetesdagen, båda dagarna med syftet att sprida information.
Fest och program: Inga planer för tillfället.
Hjälp: Inget nytt.
PR/Info: Inger WN har skickat in till tidningen Lion.
Sociala medier: Sara har haft kontakt med kontoret i Stockholm för att höra om det fanns speciella saker att förhålla sig till inför start. Nu kollar hon runt och ser hur andra klubbar gör.
Stipendier: Inget nytt.
LQ: Inget nytt meddelat.
LCFM: Inget nytt.
LCIF: Kerstin Lööf tar emot många utskick med önskan om bidrag. Ny kampanj har startat gällande insamling för vaccination mot mässling.
LFF: Inget nytt.
Julgåvan: Diskussion och Birgitta H sammanställer de förslag som diskuterades fram så att de kan presenteras per e-post. Därefter väljer Disorna genom rangordning och sammanräkning ger svaret på vem som blir mottagare.

7. Lp har ordet: Birgitta H skickar ut informationsbrevet om Världsmiljödagen och Världshavsdagen till alla. DG:s nyhetsbrev utskickat den 31 mars till alla Lions.
Christina Rudmark deltog i zonmötet som handlade bl.a om hur klubbarna kan arbeta digitalt. Till vice ZO valdes Yvonne Lillvreten från LC Knivsta.
Både Birgitta H och Christina R deltog i digital heldagsutbildning den 27 mars. Båda var nöjda med dagen som var klargörande och bra. De rekommenderar andra att delta vid liknande utbildningsdagar, för att lära sig mer samt lära känna fler lions.
Förfrågan har kommit från vDG Mats Gernandt om Disa kan åta sig att stå för distriktsmöte den 23 april 2022 och Disorna svarade ja.

Den inom lionsrörelsen mångårigt aktive Bengt Parkstam har hastigt gått bort, mitt i sin gärning. Disa skickade, genom Birgitta H, ett brevkort till DG Margareta Parkstam och har fått tillbaka ett tackkort. Disa beslutar att lämna 500 kr till Lions Cancerforskningsfond Mellansverige Uppsala-Örebro (LCFM) och Ingegerd skriver ett kort och skickar. Bengt Parkstam var aktiv såväl lokalt, på distriktsnivå som nationellt.

Nästa digitala styrelsemöte blir den 28 april kl 16.
Nästa, troligen digitala, månadsmöte blir den 19 maj kl 18.30.

Vid protokollet
Kerstin Forss
sekreterare

Justeras
Birgitta Hydén
president

19.04.2021. 13:58